Diğer

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ OLAN ÇOCUKLARIN WİSCONSİN KART EŞLEME TESTİ VE WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ PUANLARININ İNCELENMESİ

  • İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER
  • Tülin GENÇÖZ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2009;16(1):3-12

Amaç:

Bu araştırmada Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) belirtileri olan çocukların Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-geliştirilmiş form (WÇZÖ-R) ve Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) puanları arasındaki ilişkinin yanısıra, ÖÖG belirtileri olan Türk çocuklarının WKET puanları açısından normal yaşıtlarından farklılık gösterip göstermeyeceğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

ÖÖG belirtileri nedeniyle takip edilen 10 kız, 51 erkek çocuk ile bu çocuklarla yaş, cinsiyet ve anne-baba eğitimi bakımından eşleştirilmiş 10 kız, 51 erkek çocuk olmak üzere toplam 122 çocuğa WKET uygulanmıştır. İki grup arasındaki farklar ANCOVA ile analiz edilmiştir. Ayrıca klinik grubun WKET ve WÇZÖ-R zeka bölümü katsayıları ile alt test puanları arasındaki korelasyon incelenmiştir.

Sonuçlar:

WKET puanları değerlendirildiğinde 13 puanın 10’unda iki grup arasında kontrol grubu lehine anlamlı farklar olduğu bulunmuştur. Klinik grubun WÇZÖ-R ve WKET puanları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, bazı WÇZÖ-R ile WKET puanları arasında orta düzeyde anlamlı korelasyon gözlenmiştir.

Tartışma:

Sonuçlar WKET’nin ÖÖG belirtileri olan ve olmayan çocukları anlamlı olarak birbirinden ayırabildiğini göstermektedir. Ayrıca ÖÖG belirtileri olan çocuklarda gözlenen, az sayıdaki WÇZÖ-R alt testi ile WKET puanları arasındaki orta düzeyde anlamlı korelasyon, bu iki testin farklı zihinsel becerileri ölçtüğünü vurgulamaktadır. Bu sonuçlarla, kliniklerde zihinsel işlevlerin ve okul başarısızlıklarının nedenlerinin değerlendirilmesi için iki testin birlikte kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme güçlüğü, Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET/ WCST), Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-R / WISC-R), yönetici işlevler.