Özgün Araştırma

Anne-Baba Çatışması ile Genç Yetişkinlerin Romantik İlişki Doyumu Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
 • Ahmet ALTINOK
 • Zeynep HAMAMCI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 17-28
Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ergenlik Dönemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
 • Diğdem Müge SİYEZ
 • Yağmur SOYLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 29-43
Engelli Kardeşi Olan Çocukların Anneleri ile İlişkileri Üzerine Bir Alan Çalışması
 • Melike Pak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 33-39 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.24633
Kadına Yönelik Psikolojik Şiddetin Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi: Gümüşhane İli Örneği
 • Ayşin Çetinkaya Büyükbodur
 • Ahmet Burhan Çakıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 40-48 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00719
Çocukluk Çağı Travması ile Bozulmuş Yeme Tutumları İlişkisinde Ebeveyne Bağlanmanın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi
 • Pervin Tunç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 75-84 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.03521
Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki
 • Kübra Eroğlu
 • Hatice Odacı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 108-115 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.08.023
Doğum Sırası, Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişki
 • Gözde NİLÜFER
 • Deniz Canel ÇINARBAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 125-139

Araştırma Yazıları

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Berna AYTAÇ
 • Suzan ÇEN
 • Gül Pembe YÜCEOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 209-221

Diğer

Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri İle Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi
 • Duygu AKYÜZ
 • Gül ŞENDİL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 5-16
Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet, Yaş ve İçe Yönelim Türü Problem Davranışlar ile İlişkisi
 • Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 5-12
İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDA DUYGU AYARLAMA: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI VE DUYGU AYARLAMAYLA İLİŞKİLİ ETMENLERİN BELİRLENMESİ
 • Emine Gül KAPÇI
 • Runa İdil USLU
 • Ege AKGÜN
 • Dilek ACER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 13-20
ÇOCUKLUK DÖNEMİ KRONİK HASTALIKLARININ PSİKOSOSYAL BOYUTLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN YÖNTEMSEL AÇIDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: İLERİYE YÖNELİK ÖNERİLER
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 16-30
ERGENLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE GÜDÜLENME DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİ
 • Şahin KAPIKIRAN
 • Sevgi ÖZGÜNGÖR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 21-30
ERGENLİK DÖNEMİNDE KİMLİK VE BAĞLANMA İLİŞKİLERİ: KİMLİK STATÜLERİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
 • Ümit MORSÜNBÜL
 • Bilgen TÜMEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 25-31
Lösemi Tedavisi Gören Çocuklarda Öfke, Dışsallaştırma Problemleri ve Anne -Çocuk İlişki Özellikleri ile Annelerinin Duygu-Durum ve Stres Davranışlarının İncelenmesi
 • Arzu ÇIRPAN KANTARCIOĞLU
 • Melike EVİM SEZGİN
 • Birol B AYTAN
 • Adalet Meral GÜNEŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 29-40
ARİLSÜLFATAZ A EKSİKLİĞİNİN PSİKİYATRİK BULGULARLA İLİŞKİSİ
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 31-39
Ergenlerde İlk İntihar Girişimi: Dürtüsellik ve Kötü Çocukluk Çağı Yaşantıları Arasındaki İlişki
 • Hesna GÜL
 • Esra YÜRÜMEZ
 • Ahmet GÜL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 45-53
ÇOCUKLUK MASTÜRBASYONU OLGULARININ DUYGUSAL VE DAVRANIŞ SORUNLARI İLE ANNELERİNİN TUTUM VE RUHSAL BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*
 • Tülin Yurtbay
 • Işık Görker
Turk J Child Adolesc Ment Health 2004; 11: 65-74
AİLEDEKİ DİSİPLİN YÖNTEMLERİ, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÇOCUKLARDAKİ DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • Ayşegül Yolga TAHİROĞLU
 • Kayhan BAHALI
 • Ayşe AVCI
 • Gülşah SEYDAOĞLU
 • Mehtap UZEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 67-82
İlköğretim 4.−7. Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki
 • Şükran ERTEKİN PINAR
 • Havva TEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 69-80
Kardeş İstismarı: Güncel Bir Derleme
 • Rukiye KIZILTEPE
 • Şeyda AKSEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 71-80
Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerindeki Baş Etme Tutumları ve Depresyon ile Anksiyete Düzeyleriyle İlişkisi
 • İbrahim DURUKAN
 • Murat ERDEM
 • Ali Evren TUFAN
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 75-82
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ PSİKİYATRİK SORUNLARI İLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: CİNSİYETİN ROLÜ
 • Koray KARABEKİROĞLU
 • Ayşe RODOPMAN ARMAN
 • Meral BERKEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 75-86
Ergenlik Döneminde Benlik Kurgusu Gelişiminin Anababanın Çocuk Yetiştirme Biçimleri Açısından İncelenmesi
 • Yalçın ÖZDEMİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 83-90
İlköğretime Başlama Yaşı ile Ruh Sağlığı Sorunlarının İlişkisinin Araştırılması
 • Çağatay UĞUR
 • Mehmet SERTÇELİK
 • Hesna GÜL
 • Nagihan SADAY DUMAN
 • Sümeyra KINA
 • Gönül ERDOĞAN
 • C. Kağan GÜRKAN
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 91-100
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Depresyon ve İntihar Olasılığı ile İlişkisi
 • Özlem ŞİRELİ
 • Mehmet ÇOLAK
 • Yavuz ORAK
 • Naime SAKINÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 97-106
ANA-BABA TUTUMLARI İLE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOCUKLARDA ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİ
 • M. Yüksel ERDOĞDU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 98-105
Çocuklarda Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Yaygınlığı ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Sosyodemografik ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi
 • Derya ATALAN ERGİN
 • Emine Gül KAPÇI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 105-115
Otistik Spektrum Bozukluğu Tanısı ile İzlenen Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanım Sıklığı, Dağılımı ve İlişkili Değişkenler
 • Büşra Sultan DOĞAN
 • Halime Tuna ÇAK
 • Sadriye Ebru ÇENGEL KÜLTÜR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 105-114
SUÇA YÖNLENDİRİLEN VE YÖNLENDİRİLMEYEN ÇOCUKLARIN AİLE İLİŞKİLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • M. Yüksel ERDOĞDU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2005; 12: 106-114
DİLİN PROZODİK ÖZELLİKLERİ, DİSPROZODİ VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR
 • Tümer TURKBAY
 • Ayhan CONGOLOGLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 113-119
Ergenlerin Duygu Düzenleme Güçlüklerinin, Annelerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Çocuk Yetiştirme Davranışları ile İlişkisi
 • Dilek SARITAŞ
 • Tülin GENÇÖZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 117-126
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE STREPTOKOK ENFEKSİYONUYLA İLİŞKİLİ OTOİMMÜN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUK: BİR OLGU SUNUMU
 • Işık Görker
 • Rukiye Eker
 • Ümran Tüzün
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 121-127
Çocukluk Çağında Epilepsi ile İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar: Bir Olgu Sunumu
 • Fatma Betül AYVAZ
 • Pınar YURTBAŞI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 129-133
ERGENLER İÇİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME ÖLÇEĞİNİN (ERİSÇÖ) GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
 • Melek KALKAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 131-138
Ergenlerde Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Narsisizm, Psikolojik ve Sosyal Uyum
 • Canan PEKER
 • Arzu AYDIN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 137-153
Okul Öncesi Çocuklarda Güvenli Yer Senaryoları ve Kişilerarası Beklentiler Arasındaki İlişkiler
 • Sait ULUÇ
 • Ferhunde ÖKTEM
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 139-147
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Psikopatoloji ve İlişkili Risk Etkenleri
 • Masum ÖZTÜRK
 • Bengisu UZEL TANRIVERDİ
 • Şermin YALIN SAPMAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 155-163
OLUMLU ERGEN GELİŞİMİNDE EBEVEYN/AKRAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ
 • Fatih Bayraktar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 157-166
Ergenlikte Reaktif ve Proaktif Saldirganliğin, Empati ve Çocuk Yetiştirme Stilleri ile İlişkisi
 • Gamze ER
 • Serap AKGÜN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 211-226
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Doğum Sırası ile İlişkisi
 • Esra YÜRÜMEZ
 • Çağatay UĞUR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 229-237
Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Ergenlerde İntihar ile İlişkili Düşünce ve Davranışları Etkileyen Faktörler
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Özlem BAĞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 239-250

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler