Editörden
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 0-0
Mart 2024

Editörden

Turk J Child Adolesc Ment Health 2024;31(1):0-0
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

Değerli Meslektaşlarım ve Alanımızın Kıymetli Profesyonelleri,

2024 yılının içerik açısından doyurucu ve bilgilendirici olduğunu umduğumuz ilk sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda üç gözden geçirme, sekiz özgün çalışma ve iki olgu sunumu yer almaktadır. Gözden geçirmelerde çocuk ve ergenlerde alkol-madde kullanım sorunlarının genetik yönü, dislekside manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve çocuk istismarının ruh sağlığına etkileri ve psikiyatri hemşirelerinin sorumlulukları ele alınmıştır.

Dergimizin bu sayısında yer alan çalışmalardan üçü özgün veya uyarlama ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmiştir. Çalışma sonuçlarının ülkemizde yaşamakta olan çocuk ve ergenlerde kullanılabilecek ölçüm araçlarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. İnternet ve görsel medya çocuk ve ergenlerin güncel yaşantılarında giderek artan bir yer tutmaktadır ve bu iletişim araçlarının önemi deneyimlediğimiz COVID-19 pandemisinde de ortaya çıkmıştır. Güncel sayımızdaki üç çalışma bu alana odaklanmakta ve ekran maruziyetinin çocuklar üzerine etkileri hakkında ailelerin bilgi ve tutumlarının yanı sıra ergenlerde siber zorbalık ve kullanılan başa çıkma yöntemlerini değerlendirmektedir. Duygu düzenleme becerileri farklı ruhsal bozukluk tanıları ile ilişkili olabilen, gelişimle birlikte belirginleşen ve çocukların işlevselliğini etkileyebilen bir grup beceriyi tanımlar ve çocuklarda gelişimi ebeveynlerin duygularla ilgili tutum ve davranışlarından etkilenebilir. Bu sayımızdaki bir çalışmada annelerin psikolojik dayanıklılığı ve duygu sosyalleştirme stratejilerinin çocuklarının duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Ebeveynlik ve süreğen bir ilişkiyi sürdürme becerilerinin kazanılmasından önce evlenme ve çocuk sahibi olma travmalar ve ruhsal bozuklukların kuşaklar arası aktarımında rol alabilmektedir. Sayımızdaki son özgün çalışma ergenlik ve beliren yetişkinlikte evlenme ve çocuk sahibi olmanın kimlik statüleri ile ilişkisini değerlendirmiştir. Belirtilen çalışmanın sonuçlarının toplum ruh sağlığı ile ilgili alan yazına katkıda bulunacağı umulmaktadır.

Güncel sayımızdaki iki olgu sunumunda ergen bir olguda kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğunun yönetimi ve çoklu psikofarmakolojik tedavi alan bir olguda ilaca bağlı yan etkilerin değerlendirilmesi ve yönetimi sunulmuştur.

Dergimize ilgileri için okurlar ve çocuk ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere müteşekkiriz. Yayın sürecini hızlandırabilmek için çalışmalarımız sürmektedir. Sürece katkıda bulunan tüm yazarlar, hakemler, yardımcı editörler, editörler kurulu üyeleri ve vekil editör Doç.

Dr. Sevay ALŞEN GÜNEY’e teşekkür ediyor, keyifli okumalar diliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Ali Evren TUFAN

References

2024 ©️ Galenos Publishing House