Diğer

2023 Konu Dizini

Turk J Child Adolesc Ment Health 2023;30(3):0-0

Akran ilişkileri/Peer relationships206
Anne duyarlılığı/Maternal sensitivity1
Baba/Father70
Babalık/Fatherhood70
Babasal işlev ölçeği/Paternal functioning scale70
Bağlanma/Attachment1, 214
Bakım kurumuna yerleştirilmiş çocuk/
Institutionalized child154
Bebek davranışı/Infant behavior34
Bilişsel davranışçı terapi/Cognitive behavior therapy89
Bilişsel gelişim/Cognitive development214
Biomarker/Biomarker117
Capgras sendromu/Capgras syndrome89
CESDR-10/CESDR-10235
Cinsiyet disforisi/Gender dysphoria222
Çocuk psikiyatrisi/Child psychiatry172
Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları/
Child and adolescent psychiatry245
Çocuk/Child89, 93, 105, 146, 154, 181, 222, 228
Çocuk/Children137
Çocuklar/Children44
Çocukluk/Childhood189
COVID-19/COVID-19181, 199, 228, 245
d-CPT/d-CPT137
DEHB/ADHD20, 228
Depresyon/Depression189, 235
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu/
Attention deficit hyperactivity disorder137
Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozukluğu/
Attention deficit and disruptive behavior disorders172
Dikkat eksikliği/Attention deficit20
Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu/
Attention-deficit/hyperactivity disorder97
Duyusal işlemleme/Sensory processing97
Ebeveyn kabulü/Parental acceptance128
Ebeveyn sınav kaygısı/Parental test anxiety80
Ebeveyn sosyotelizmi/Parent phubbing11
Ebeveyn-çocuk ilişkisi/Parent-child relationship11
Ebeveynler/Parents44
Eğitim/Education53
Ekstrapiramidal yan etki/Extrapyramidal adverse effect93
Epigenetik/Epigenetics117
Ergen/Adolescent105, 162, 181, 193, 206, 222, 228
Ergenler/Adolescents11, 235
Ergenlik dönemi/Adolescence28
Ergenlik/Adolescence61
Erken çocukluk/Early childhood1
Etiyoloji/Etiology117
Farkındalık/Awareness123
Geçerlik/Validity34, 162, 235
Guanfasin/Guanfacine20
Güvenirlik/Reliability34, 162, 235
Hiperaktivite/Hyperactivity20
Internet bağımlılığı/Internet addiction146, 193
İnternet oyun oynama bozukluğu/
Internet gaming disorder193
Internet tabanlı bilişsel davranışçı terapi/
Internet-based cognitive behavioral therapy105
İnternet ve bilgisayar kullanımı/
Internet and computer use206
İntihara teşebbüs/Suicide attempts61
İrritabl duygudurum/Irritable mood172
Kanser/Cancer162
Kişilik/Personality199
Kodlamayan RNAlar/Non-coding RNAs117
Mevsimsellik/Seasonality123
Mizaç/Temperament34
Nesiller arası aktarım/Inter-generational transmission1
Nörogelişimsel bozukluklar/
Neurodevelopmental disorders97
Obsesif kompulsif bozukluk/
Obsessive compulsive disorder89
Öfke/Anger172
Öğretmen/Teacher53
Okul sağlığı/School health53
Ölçek/Scale53, 70
Ortaokul/Secondary school80
Otizm spektrum bozukluğu/
Autism spectrum disorder93, 97
Otizm/Autism117
Pandemi/Pandemic181
Psikiyatri/Psychiatry228
Psikopatoloji/Psychopathology1, 28
Reaktif ve proaktif saldırganlık/
Reactive and proactive aggression128
Risk faktörleri/Risk factors61
Risperidon/Risperidone93
Ruh sağlığı okuryazarlığı/Mental health literacy53
Ruh sağlığı/Mental health53, 154, 181
Ruhsal hastalık/Mental disorders154
Ruhsal sağlık/Mental health44
Salgın/Outbreak228
Sanal zorbalık/Cyberbullying128
Sharenting/Sharenting44
Sınav kaygısı/Test anxiety80
Sosyal kaygı/Social anxiety206
Sosyal medya bağımlılığı/Social media addiction28
Sosyal medya/Social media44
Sosyotelizm/Phubbing11
Spor/Sport137
Tanı/Diagnosis123
Tedavi/Treatment20
Telepsikiyatri/Telepsychiatry181
Tik bozukluğu/Tic disorder97
Tıpta uzmanlık öğrencisi/Resident245
Tourette sendromu/Tourette’s syndrome97
Türkiye/Turkey137
Uyku/Sleep146, 162, 193
Uyum bozuklukları/Adjustment disorders199
Yanlış tanıma sendromu/Misidentification syndrome89
Yaşam tarzı/Lifestyle193
Yavaş bilişsel tempo/Sluggish cognitive tempo189
Yaygın gelişimsel bozukluk/
Pervasive developmental disorder123
Zehirlenme/Poisoning93
Zihin kuramı/Theory of mind214
Zihinsel yetersizlik/Intellectual disability97