Özgün Araştırma

Adölesan Erkek Futbolcularda Motivasyon ve Psikopatoloji Taraması

10.4274/tjcamh.galenos.2021.62207

  • Raziye Dut
  • Ali Güven Kılıçoğlu
  • Bernard Tahirbegolli
  • Mustafa Şahin
  • Sergen Devran
  • Bülent Bayraktar

Gönderim Tarihi: 15.06.2021 Kabul Tarihi: 30.07.2021 Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(3):152-158

Amaç:

Ergenlik, gençlerde belirgin psikolojik, biyolojik, kognitif, sosyal/emosyonel ve kişilik değişikliklerinin yaşandığı bir geçiş dönemidir. Bu dönemde spora katılım, zihin ve beden gelişimine olumlu katkı sağlar. Bu çalışmada, erken adölesan dönemde erkek futbol oyuncularında spora katılım motivasyonu ve genel psikopatoloji risk değerlendirmesi ve ailenin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ulusal takım seçmelerine davet edilen 13-14 yaş oyuncular değerlendirildi. Veri toplamada; Spor Motivasyon Ölçeği (SMÖ), Çocukluk Çağı Depresyon Enventeri, Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ) kullanıldı. Çift değişkenli, çok değişkenli ve korelasyon analizleri gerçekleştirildi.

Bulgular:

Katılımcıların %57,3’ü yılın ilk çeyreği doğumluydu. Futbol oynama süresi ile aile eğitim düzeyi arasında negatif korelasyon vardı. Kronolojik yaş, yaş çeyrekleri ve SMÖ, ÇDİ veya ÇATÖ arasında farlıklık yoktu. Regresyon analizinde, amotivasyon skorunun depresyon skorunu yükselttiği (olasılık oranı: 2,099, güven aralığı: 1,074-4,101, p=0,030) bulundu.

Sonuç:

Erken adölesan dönemde futbol oynamak depresyon risk skorunu azaltabilir. Rol modellerin ve çevresel faktörlerin adölesanların gelişiminde önemli olduğu hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, futbol, depresyon, ebeveyn

Tam Metin (İngilizce)