Araştırma Makalesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği’ne Başvuran Suriyelilerin Klinik ve Sosyodemografik Profili

  • Ersin UYGUN
  • Mustafa TUNÇTÜRK
  • Ali Güven KILIÇOĞLU
  • Caner MUTLU
  • Gül KARAÇETİN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2019;26(1):5-11

Amaç:

Bu çalışmada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniğine başvuran Suriyelilerin hizmet talepleri, sosyodemografi k özellikleri ve klinik profi llerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya 2011-2016 yılları arasında "geçici koruma statüsü" kapsamında çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniğine yapılan bütün başvurular dahil edilmiştir. Tespit edilen başvuruların klinik izlem dosyaları arşivden alınmış ve dosya içeriklerinden belirlenen veriler edinilmiştir.

Sonuç:

Değerlendirmeye alınan 50 kişinin 34'ü (%68) erkekti ve yaş ortalamaları 11,24 yıldı. Katılımcıların 43´ü (%86) hiç Türkçe konuşamamaktaydı ve 41´i (%82) herhangi bir kurumda öğrenim görmemekteydi. En sık saptanan tanıların; otizm spektrum bozukluğu (%22), zeka geriliği (%16), travma ve ilişkili bozukluklar (%16), dissosiyatif bozukluk (%14) ve duygudurum bozuklukları (%12) olduğu görüldü. Katılımcıların 16´sı (%32) engelli sağlık kurulu raporu talebiyle başvurmuştu ve rapor talebi ile başvuranların diğer nedenlerle başvuranlara göre anlamlı şekilde izlem görüşmelerine daha fazla uyum gösterdikleri görüldü.

Tartışma:

Başvuru nedenleri arasında yüksek sıklıkla engelli sağlık kurulu raporu talebi vardır, tedavi hizmeti talebinde olanların ise izleme devam etme oranlarının arttırılması gerekir. Bununla birlikte okula devam etme oranlarının arttırılmasına, ihtiyaç duyulan özel eğitim hizmetinin sağlanmasına ve Suriyeli çocukların ruh sağlığını ve sağlığa erişimini ortaya koyacak epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve ergen, mülteci, ruh sağlığı, Suriyeli, sığınmacı