Diğer

BEBEKLİK ANOREKSİSİ: TANIDAN TEDAVİYE

  • Sabrı HERGUNER
  • Selim GÖKÇE
  • Gülbin GOKÇAY
  • Dilara Umran TUZUN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(1):38-47

Amaç:

Bebek ve küçük çocukların %25-50 kadarında beslenme sorunlarının, %1-2'sinde ise beslenme bozukluğunun görülmesine karşın bu konuda yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Bu makalede, son yıllarda kabul gören bir tanı olan 'bebeklik anoreksisi' ile ilgili bir gözden geçirme yapılmıştır.

Yöntem:

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi beslenme bozuklukları ve bebeklik anoreksisi ile ilgili araştırmalar yazından taranmış ve tanımlama, sınıflama, tanı ölçütleri, etyoloji, klinik özellikler, ayırıcı tanı ve tedavi ile ilgili veriler değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Bebeklik anoreksisi ile ilgili çalışmalar belirli araştırmacılar tarafından yürütülmüş olsa da, tanı ölçütleri, ortaya çıkış nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bulgular çeşitli çalışmalarla tekrarlanmış ve kendi içinde tutarlılık göstermektedir.

Tartışma:

Bu konuda ülkemiz toplumunda yapılacak araştırmalar bebeklik anoreksisi ile ilgili kültürler arası farklılıkları ortaya koyması açısından önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bebeklik anoreksisi, beslenme bozukluğu, büyüme-gelişme geriliği, yeme redd