Özgün Araştırma

COVID-19 Sırasında Çocuk ve Ergen Psikiyatri Başvurularında Değişen Eğilimler: Türkiye’deki Üçüncü Basamak Bir Merkezde Geriye Dönük Kesitsel Bir Çalışma

10.4274/tjcamh.galenos.2021.62533

  • Esra Hoşoğlu
  • Bedia Sultan Önal
  • Berkan Şahin

Gönderim Tarihi: 23.05.2021 Kabul Tarihi: 27.07.2021 Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(2):100-106

Amaç:

Koronavirüs pandemi sürecinin sonucu olarak sağlık hizmetlerinde çeşitli aksaklıklar olduğu, diğer tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ruh sağlığı hizmetlerine başvuruda ve bu hizmetlerin sunumunda çeşitli değişiklikleri beraberinde getirdiği bilinmektedir. Pandemi sırasında çocuk ve ergen psikiyatrisi başvuruları hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde çocuk ve ergen psikiyatrisi poliklinik başvurularının özelliklerini ve eğilimi araştırmak ve 2019 yılının benzer dönemiyle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma üçüncü basamak bir hastaneye randevu ile kabul edilen denekleri içeren geriye dönük kesitsel bir çalışmaydı. Çalışmanın verileri elektronik tıbbi kayıtlardan toplandı. 2019 ve 2020 yılının üç ayının (Eylül, Ekim, Kasım) başvuruları gözden geçirildi. Her çocuk ve ergen için başvuru sırasındaki psikiyatrik tanı (ICD 10’a göre) ve klinik bilgiler (yaş ve yer kategorisi dahil) değerlendirildi.

Bulgular:

Pandemi döneminde pandemi öncesi döneme göre toplam başvuru sayısında anlamlı azalma saptandı (p<0,001). Pandemi döneminde ergen yaş grubu ve kız cinsiyet başvuru oranında artış tespit edildi. Tanı dağılımı incelendiğinde obsesif kompülsif bozukluk (p=0,002), anksiyete bozuklukları (p<0,001) ve konuşma ve dil bozukluğu (p<0,001) tanıları daha sıktı. Bu üç bozukluğun başvuru oranı pandemi öncesi döneme göre anlamlı olarak artmıştır. Buna karşın dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme bozukluğu tanılarının oranları pandemi öncesi döneme göre anlamlı olarak düşük bulundu.

Sonuç:

Son araştırmalar pandemi döneminde psikiyatrik sorunların arttığını saptamasına rağmen, edindiğimiz bulgular çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuruların azaldığını göstermektedir. Bulgularımız aynı zamanda kız cinsiyetin ve ergen yaş grubunun ruhsal sorunlar açısından pandemiye karşı daha duyarlı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, çocuk ve ergen, psikiyatrik başvuru, anksiyete bozuklukları

Tam Metin (İngilizce)