Özgün Araştırma

COVİD-19 Pandemisinin Çocukların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak YouTube

10.4274/tjcamh.galenos.2021.21549

  • Masum Öztürk
  • Yekta Özkan
  • Şermin Yalın Sapmaz
  • Hasan Kandemir

Gönderim Tarihi: 04.10.2021 Kabul Tarihi: 11.11.2021 Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(3):198-203

Amaç:

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) salgınının, virüsün gerçek veya hayali tehdidine maruz kalan herkeste endişe ve paniğe neden olan küresel bir salgın olduğunu duyurdu. Yaşam tarzlarımız ve yaşam kalıplarımız kökten değişti ve COVİD-19 salgınının etkisi günlük hayatımızın birçok alanına yayıldı. Bu araştırmanın amacı, COVİD-19 enfeksiyonu/pandemi durumunun çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri hakkında en popüler YouTube videolarının kalitesini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Videoların güvenilirliği ve kalitesi, sırasıyla DISCERN aracı ve Global Kalite Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Videoların kalitesi "düşük kalite", "orta kalite" ve "iyi/mükemmel kalite" olarak üç gruba ayrılmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 112 video dahil edilmiş ve bu videolar araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Videoların %31,3’ü (n=35) iyi/mükemmel kalitede, %32,1’i (n=36) orta ve %36,6’sı (n=41) düşük kalitede idi. İyi/mükemmel kalitedeki videoların düşük ve orta kalitedeki videolara göre daha güvenilir olduğu saptanmıştır (p<0,001).

Sonuç:

YouTubeTM önemli sağlık verileri içerse de bu bilgilerin bir kısmı yanıltıcıdır ve düşük kaliteli videolardan oluşmaktadır. Ruh sağlığı profesyonelleri hastaları doğru internet bilgi kaynaklarına yönlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, sosyal medya, kaygı, salgın, çocuk psikiyatrisi, SARS-CoV-2

Tam Metin (İngilizce)