Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

  • Fevziye Toros
  • Cengiz Tataroğlu

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(1):24-31

Amaç:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında görülen ruhsal bozukluklardan en yaygın olanıdır. Bu çalışmanın amacı DEHB tanısı konan çocuk ve ergen olguların sosyodemografik ve klinik özelliklerini belirlemek; anksiyete ve depresyon düzeylerini saptamaktır.

Yöntem:

Çalışmaya DEHB olan 93 çocuk ve ergen alındı. Sosyodemografik özellikler standart olarak hazırlanmış Sosyodemografik Veri Toplama Formu ile elde edildi. 9 yaş ve üzerindeki çocuklara ve ergenlere Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Çocuk Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE) uygulandı.

Bulgular:

Olgularda erkek/kız oranı 3.65/1’di. Olguların depresyon düzeyleri ile yaş, durumluk ve sürekli anksiyete düzeyleri arasında pozitif korelasyonlar vardı. Kızlar arasında en sık görülen tip DEHB-dikkatsizliğin önde geldiği tipti. Cinsiyetler arasında depresyon ve anksiyete düzeylerinde farklılık bulunmamasına rağmen DEHB-dikkatsizliğin önde geldiği tipte sürekli anksiyete düzeyi DEHB-impulsivite, hiperaktivi- tenin önde geldiği tipten daha yüksekti.

Tartışma:

Çalışmanın sonuçları DEHB'nda cinsiyet ve DEHB’nun alt tiplerine göre bazı farklılıkların bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu konu ile ilgili daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, cinsiyet, sosyodemografik özellikler, anksiyete, depresyon