Araştırma Yazıları

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

  • Berna AYTAÇ
  • Suzan ÇEN
  • Gül Pembe YÜCEOL

Gönderim Tarihi: 24.10.2016 Kabul Tarihi: 03.11.2018 Turk J Child Adolesc Ment Health 2018;25(3):209-221

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, ebeveyn çocuk ilişkisinin niteliğini olumluluk ve olumsuzluk temelinde ele alan Ebeveyn Çocuk İlişkisi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasını yapmak, geçerlilik ve güvenirliğini test etmektir.

Yöntem:

Örneklem 4-13 yaş arası çocuğu olan 406 anneden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Demografi k bilgi formu, Özerk İradeyi Destekleme Ölçeği, Ebeveyn Çocuk İlişkisi Ölçeği ve Çocuk Yetiştirme Anketi kullanılmıştır. Faktör analizi, korelasyon analizi ve AMOS programında ortalama açıklanan varyans değ erleri kullanılarak (yakınsama ve ayırt edici geçerlilik) yapı geçerliliğ i analizi yapılmıştır.

Sonuç:

Ölçeğin Türkçeye uyarlanan versiyonu orijinali gibi 2 faktörlüdür. Yapı geçerliliği analizleri iki faktörlü yapı için olumlu sonuçlar vermiştir. Ayrıca, bileşik güvenilirlik ve ölçeğin testtekrar test sonuçları ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir.

Tartışma:

Sonuç olarak, bu çalışma ile ebeveyn çocuk ilişkisinin niteliğini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçeğin alana kazandırıldığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn çocuk ilişkisi, geçerlilik, güvenilirlik