Editörden

Editörden

  • Ali Evren TUFAN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(1):0-0

Değerli Meslektaşlarım ve Alanımızın Değerli Profesyonelleri;

Pandemi sonrası değişen dünyanın getirdiği koşullar ve bunların ruh sağlığına etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz yeni bir yılın ilk sayısı ile karşınızdayız. Sayımız otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde fiziksel egzersizlerin bütüncül sağlık ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendiren bir gözden geçirme ile başlamaktadır. Nörogelişimsel bozukluk tanılı çocuklarda fiziksel aktivitenin psikososyal etkileri üzerine ilginin giderek arttığı göz önüne alındığında, bu gözden geçirme ve sonuçlarının klinik uygulamalar açısından faydalı olacağını umuyoruz. Bedensel, toplumsal ve ruhsal değişimlerin hızla yaşandığı ergenlik döneminde ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesini hedefleyen girişimler toplum ruh sağlığı için önem yaşayabilir. Güncel sayımızda yer alan ergenlikle ilgili iki çalışmadan biri ergenlerin ruh sağlığı ile ilgili bilgilerinin değerlendirilebileceği bir ölçeğin uyarlanmasını, diğeri ise denetimli serbestlik önlemi alınan ergenlerde gözlenen yıkıcı davranışların belirleyicilerini konu almaktadır. Halen yaşamakta olduğumuz etkilerinin bir kısmını 2021 yılı içerisinde yayınlanan özel sayımızda değerlendirmeye çalıştığımız COVID-19 pandemisinin ebeveynlere etkileri, otizm spektrum bozukluğu tanı yaşını etkileyen ebeveyn özellikleri, rehberlik araştırma merkezlerinde konulan ön değerlendirmelerin tutarlılığı ve erken başlangıçlı şizofreni hastalarında yineleyen yatışı etkileyen faktörler bu sayımızda yer alan diğer çalışmalar arasındadır. Tedavi için kullanılan psikiyatrik ilaçların yan etkileri ve tarama için kullanılan ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak da klinik yetkinlik için önem taşıyabilir. Sayımızda yayınlanan olgu sunumu ve editöre mektubun belirtilen yetkinlikler için faydalı olacağı umulmaktadır.

2022 yılının ilk sayısından itibaren köklü bir tarih ve bilimsel geleneğe sahip dergimizin yayın sorumluluğunu vekil editörümüz Doç. Dr. Sevay ALŞEN GÜNEY ve yenilenmiş editörler kurulu ile birlikte üstlenmiş bulunuyorum. Geçmiş baş editörlerimizin, özellikle Prof. Dr. Neslihan İNAL’ın büyük çabaları ve meslek topluluğumuzun katkıları ile belli bir düzeye getirilen dergimizin yine meslek topluluğumuzun katkıları ile ulusal ve uluslararası dergiler arasında ilerlemeye devam edeceğine inanıyor, bu büyük sorumluluğa beni layık gören Prof. Dr. Neslihan İNAL ve geçmiş baş editörlerimize, yetişmemde katkısı olan tüm ulusal ve uluslararası hocalarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Ali Evren TUFAN