Editörden

Editörden

  • Ali Evren TUFAN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2023;30(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım ve Alanımızın Kıymetli Profesyonelleri,

2023 yılının son sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımız sekiz adet özgün çalışmayı içermektedir. Bu çalışmalardan üçünde COVID-19 pandemisinin etkileri değerlendirilmiştir. Bu çalışmalardan ikisi pandeminin tıp fakültesi ve ÇERSAH uzmanlık eğitimine etkilerini değerlendirirken, diğeri pandemi sürecinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerin ekran karşısında geçirdikleri süreyi araştırmıştır. İnternet günümüzde ergenlerin iletişim kurmak, sosyalleşmek, oyun oynamak ve ders çalışmak gibi farklı amaçlarla kullanabildiği önemli bir iletişim kanalıdır. Mutlu ve arkadaşları internet oyun oynama bozukluğu olan ergenlerde uyku kalitesi ve yaşam biçimini değerlendirirken Yalçınkaya ve arkadaşları ise ergenlerin bilgisayar ve internet kullanım düzeylerinin sosyal kaygı ve akran ilişkilerine etkisini değerlendirmiştir. Bağlanmanın kuşaklar arası aktarımı ile çocuklarda zihin kuramı ve sosyal beceriler etkilenebilmektedir. Ancak bu etkinin çift yönlü olduğu da dikkate alınmalıdır. Bu görüşü destekleyecek şekilde güncel sayımızdaki bir çalışmada bilişsel gelişim geriliği olan çocukların annelerinde zihin kuramı ve bağlanma örüntüsü değerlendirilmiştir. Cinsiyet disforisi tanılı çocuk ve ergenlerle ilgili ülkemiz kökenli veriler kısıtlıdır. Alan yazına katkıda bulunabilecek ve bu sayımızda yer alan bir çalışmada on iki yıllık bir sürede üçüncü basamak bir tedavi merkezindeki ÇERSAH polikliniğine başvuran cinsiyet disforisi tanılı olguların özellikleri değerlendirilmiştir.

Son olarak ülkemizde geliştirilen özgün psikometrik değerlendirme araçlarının yanı sıra uyarlananların da sayısının giderek artması klinisyenler için farklı seçenekler sunmaktadır. Bu sayımızdaki son çalışmada Ergenler İçin Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Ölçeği - 10 Maddelik Versiyonu’nun Türkçeye uyarlama çalışması sunulmuştur.

Dergimize olan ilgileri için okurlar ve çocuk ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere müteşekkiriz. 2024 yılı için de dergimizin yayın süreci ve içeriğini geliştirme konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Süreçte katkıları olan tüm yazarlar, hakemler, yardımcı editörler, editörler kurulu üyeleri ve vekil editör Doç. Dr. Sevay ALŞEN GÜNEY’e teşekkür ediyor, keyifli okumalar diliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Ali Evren TUFAN