Diğer

ERGENLER İÇİN SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİNİN (ESKÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

  • Arzu AYDIN
  • Serap TEKINSAV SUTCU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(2):79-89

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Türk ergenler için psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. ESKÖ, 18 maddeyi içeren üç alt ölçekten oluşmaktadır: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu (ODK), Genel Durumlarda Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Duyma (G-SKHD) ve Yeni Durumlarda Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Duyma (Y-SKHD).

Yöntem:

ESKÖ'nün psikometrik özellikleri 12-15 yaş arasında 1242 ergen (643 kız ve 599 erkek) üzerinde incelenmiştir.

Sonuçlar:

Bulgular ESKÖ’nün üç faktörlü yapısını desteklemektedir. Cronbach Alfa ve iki yarım güvenilirlik katsayıları ölçeğin tümü ve alt ölçekleri için kabul edilebilir düzeydedir. ESKÖ’nün Çapa Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Fobi Ölçeği (ÇESFÖ) ve Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri- Sürekli Kaygı Formu (ÇDSKE-SK) ile istatistiksel olarak ilişkili bulunması iyi bir yapı geçerliğine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca alt ölçekler arasında orta düzeyde bir korelasyon bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin ESKÖ puanları karşılaştırıldığında, kızların ODK alt ölçeğinden erkeklerin G-SKHD alt ölçeğinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır.

Tartışma:

Bulgular ölçeğin Türk örneklemi için geçerlik ve güvenirliğinin tatmin edici olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal kaygı, ergen, ölçek, güvenirlik, geçerlik, faktör yapısı