Diğer

Ergenlerde Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Narsisizm, Psikolojik ve Sosyal Uyum

  • Canan PEKER
  • Arzu AYDIN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2017;24(2):137-153

Amaç:

Yakın tarihli çalışmalarda narsisizmin iki formu (grandiyöz ve kırılgan) tanımlanmakta ve farklılıkları belirtilmektedir. Bu çalışmanın amaçlarından biri grandiyöz ve kırılgan narsisizmin gelişiminde ebeveynlik stillerinin rolünü belirlemektir. Bir diğer amaç ise narsisizmin bu iki formunun psikolojik ve sosyal uyumla ilişkilerini araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya yaşları 12-16 arasındaki 525 (264 kız, 261 erkek) öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında Demografi k Bilgi Formu, Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği, Çocuklar İçin Narsisistik Kişilik Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Form, Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği, Akran İlişkileri Ölçeği, Akran Değerlendirme Envanteri kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Ebeveyn kabul/ilgisi grandiyöz narsisizmi anlamlı şekilde yordamıştır. Ebeveynin sıkı denetim/kontrolü kırılgan narsisizmi pozitif yönde yordar iken, baba kabul/ilgisi negatif yönde yordamıştır. Analizler ebeveynlik stilleri arasında da grandiyöz ve kırılgan narsisizm açısından farklılaşmalar olduğunu göstermiştir. Grandiyöz narsisizmin prososyal davranışını ve olumlu akran ilişkilerini pozitif, içe yönelim problemlerini negatif yönde yordadığı görülmüştür. Bununla birlikte kırılgan narsisizmin içe yönelim sorunlarını pozitif yönde yordadığı bulunmuştur.

Tartışma:

Grandiyöz ve kırılgan narsisizm farklı ebeveynlik tarzları tarafından yordanmaktadır. Dahası, narsisizmin bu iki formu farklı psikolojik ve sosyal değişkenlerle ilişkilidir. Grandiyöz ve kırılgan narsisizm arasındaki farklılıklar bu çalışmanın sonuçları tarafından kısmen desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, ebeveynlik stilleri, akran ilişkileri, uyum