Diğer

ERGENLİK DÖNEMİNDE AŞILMASI GEREKEN BİR EVRE: BİSEKSÜALİTE

  • Celal Odağ
  • Tezan Bildik

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(1):32-40

Kimliğin gelişmesi; ayrışma, ikili ilişkilerden üçlü olanlarına geçiş, iyi ile kötü ta- sarımlarm/sevgi ve agresyonların bütünleşmesi, nesne sürekliliğinin gelişimi, preödipal ve ödipal sorunların aşılması gibi bir dizi sürecin etkisindedir. Biseksüel eğilimlerin de kimlik gelişmesinin önemli belirleyicilerinden olduğu bir gerçektir. Ergenlik döneminin başlangıcında etkinleşen, normal bir gelişim evresi olan biseksüalite aşılmadan cinsel kimliğin gelişmesi ve heteroseksüel ilişkilerin geliştirilmesi olanaksızdır. Ergenlerde homoseksüel eğilimlerin, “homoseksüel olabileceği" korkularının ve kaygılarının bilinenden daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Ergenlerde bu kaygıların büyük bir bölümü, aşılmamış biseksüel evrenin artıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ergenlik döneminde yaşanan kargaşa yani duygu/dürtü/eğilimlerin birbirlerinden ayrışmamış olması da, yakınlık isteklerinin cinsel eğilimler gibi algılanmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biseksüalite, ergenlik dönemi, cinsel kimlik