Olgu Sunumu

Erken Çocuklukta Otizm Tanısı ile Takipte Olan Ergende Gelişen Akut Mani

  • Ezgi KARAGÖZ
  • Neslihan İnal EMİROGLU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2019;26(1):33-36

Çocuk ve ergenlerde Otizm Spektrum Bozukluğu’na (OSB) komorbid birçok psikiyatrik hastalık vardır. Klinik çalışmalar OSB tanısı olan çocuk ve ergenlerde Bipolar Bozukluk (BB) oranının %0,7 ile 27 arasında olduğunu göstermiştir. Olgu sunumumuzda 3 yaşından itibaren takip edilmiş OSB tanısı olan kız ergen olgumuzda ergenlikte depresyonla başlayan sürecin akut mani ile nasıl sonuçlandığını sunmaya çalıştık. İzlemde 12 yaşında irritabilite ve öfke krizleri nedeniyle aripiprazol başlanılmış, sonrasında temizlik takıntıları ve depresyonu için seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSGI) başlanılmış fakat faydalanımı olmaması nedeniyle kesilmiştir. İzlemde takıntılı olarak mastürbasyon davranışlarının artması, olgunun sosyal zorlukları arttıkça kendine yönelmede artış olarak değerlendirilmiştir. Olgu uzun süre depresyonda kaldıktan sonra kendine ve çevresine zarar verme davranışları ve evden kaçmaya çalışma davranışları nedeniyle acil servise başvurmuştur. On gün süren enerji artışı, irritabilitede artış, agresyon ile giden mevcut durum manik epizod olarak değerlendirilmiştir. Tedavi 20 mg aripiprazol ve klonazepam olarak düzenlenmiştir. Manik faz sonlandıktan sonra depresif duygudurum izlenmiş ve tedavisi 20 mg aripirazol ve 100 mg lamotrijin olarak düzenlenmiştir. Depresif belirtiler yatışmıştır. Olgunun SSGI'den faydalanım görmemesinin, dirençli depresyon epizodları ve takıntılı biçimde masturbasyon yaptığı döneminin olmasının BB prodrom dönemi olarak değerlendirilmesi açısından ilgili ek çalışmalara ışık tutması ve otizm spektrumunda gelişecek BB’un tanınması açısından klinik bakışa ve literatüre faydalı olacağını düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozuklukları, Akut Mani, Ergen.