Diğer

GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI

  • Emine Zinnur Kılıç

Turk J Child Adolesc Ment Health 2003;10(3):137-147

Amaç:

Bu yazıda amaç gelişimsel psikopatolojinin dayandığı temelleri gözden geçirmektir. Ruhsal gelişim sürecinin anlaşılmasında birçok bilim alanının birlikte çalışması gereklidir Bu alanlardan gelen verilerin sentezi ve kullanılan yaklaşımlar bu yazıda özetlenmiştir.

Yöntem:

Gelişimsel psikopatoloji ruhsal gelişim sürecini anlamada kullanılabilecek bir bakış açısı olarak ilk kez 1970’lerde Rutter tarafından gündeme getirilmiştir. Temelde biyolojik bir bakış açısı içeren bu yaklaşım gelişim sürecine genel sistemler kuramı çerçevesinden bakmayı ve patolojik gelişim süreçleri ile normal gelişim süreçlerini birlikte ele almayı amaçlar. Bu yaklaşım ruhsal gelişimi yaşamboyu süren bir süreç olarak ele alır ve bireysel farklılıklar olabileceğini kabul eder. Ruhsal yapının bileşenlerinin genetik ve çevre etkileşimi içerisinde nasıl geliştiğini inceler. Risk etmenlerini ve koruyucu etmenleri birlikte ele almak gereğini ortaya koyar. Çocuk ve erişkin psikopatolojisi arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerde görülen devamlılık ve devamsızlıklar temel araştırma alanlarından birisini oluşturur. Rutter’m bu yaklaşımını özetlediği çalışmalar ve konferanslardan alıntılar bu yazının temel noktasını oluşturmuştur.

Sonuç:

Gelişimsel psikopatolojinin yaklaşımım kavramak çocuk ve ergen psikiyatristlerinin değerlendirmede çok boyutlu bir bakış açısı kazanmasını sağlayacaktır. Bu tür bir yaklaşım aynı zamanda çocuklarda görülen ruhsal sorunları çözümlemede hangi noktalar üzerinde durulması gerektiği konusunda da bir çerçeve çizmesi açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: gelişimsel psikopatoloji, ruhsal gelişim