Diğer

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETİ NİN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

  • Taner GÜVENİR
  • Aylin ÖZBEK
  • Burak BAYKARA
  • Haluk ARKAR
  • Birsen ŞENTÜRK
  • Seçil İNCEKAŞ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(2):65-74

Amaç:

Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) "Strength and Difficulties Questionniare", 4-16 yaşlar için anne-baba ve okulformu ile 11-16 yaşlar için ergenin kendisinin doldurduğu, duygusal ve davranışsal sorunları taramada kullanılan kısa bir ölçektir. Bu çalışmanın amacı Güçler ve Güçlükler Anketinin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğinin saptanmasıdır.

Yöntem:

Bu amaçla ölçek, klinik ve toplum örneklemini yansıtan 501 ebeveyn ve 514 ergene uygulanmış, ölçeğin psikometrik özellikleri, Türkçe'ye uyarlaması önce tamamlanmış olan Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Checklist - CBCL) ve Türkçe'ye çeviri çalışması yapılmış olan 11-18 yaş grubu Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (Youth Self Report - YSR) ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Sonuçlar GGA'nın, akran sorunları alt testi dışında, yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca GGA ve ilişkili CBCL ve YSR alt testlerinin anlamlı düzeyde korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Ek olarak, GGA klinik ve toplum örneklemlerini, CBCL ve YSR'ye benzer şekilde ayrıştırabilmektedir.

Tartışma:

Bu çalışma ile GGAnın Türk örneklemindeki ilk psikometrik özellikleri ortaya konulmuş, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının bu aşamasında Türkçe GGA'nın tutarlı ve güvenilir olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güçler ve Güçlükler Anketi, psikometrik özellikler, geçerlik ve güvenirlik