Özgün Araştırma

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Gençlerde Uyku Kalitesi ve Yaşam Tarzı Davranışlarının İncelenmesi: İnternet Bağımlılığının Rolü

10.4274/tjcamh.galenos.2023.52714

  • Caner Mutlu
  • Aybike Şenel
  • İpek İnci İmat
  • İdil Ersöz
  • Nur Berfin Özcan
  • Ebru Kaya Mutlu

Gönderim Tarihi: 10.07.2023 Kabul Tarihi: 13.08.2023 Turk J Child Adolesc Ment Health 2023;30(3):193-198

Amaç:

Bu çalışma, internet oyun oynama bozukluğu (IGD) olan ergenlerde uyku kalitesi ve yaşam tarzı davranışlarını ve bunun internet bağımlılığı (IA) ile ilişkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Sosyodemografik veriler kaydedildikten sonra, katılımcıların IA şiddetini değerlendirmek için IA ölçeği kullanıldı. Katılımcılara ayrıca yüz yüze görüşme tekniği ile uyku ve yaşam tarzına ilişkin sorular adlı anket uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya 10-17 yaş arası toplam 84 katılımcı alındı. Katılımcılar IGD tanılı (grup I; n=44) ve sağlıklı kontroller (grup II; n=40) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup I ve grup II arasında, vücut kitle indeksi (p=0,02), sigara içme durumu (p=0,04), ilaç kullanımı (p=0,0001) ve bilgisayar başında geçirilen süre (p=0,0001) dışında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p˃0,05). IA artışı, IGD’si olan ve olmayan ergenlerde farklı uyku sorunları ile korele idi.

Sonuç:

Bulgular, IA’nın, IGD tanısından bağımsız olarak ergenlerde bazı uyku bozuklukları ile ilişkili olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternet oyun oynama bozukluğu, uyku, ergen, yaşam tarzı, internet bağımlılığı

Tam Metin (İngilizce)