Diğer

KORUYUCU AİLE BAKIMI ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ VE DUYGUSAL SORUNLARI

  • Seval Üstüner
  • Neşe Erol
  • Zeynep Şimşek

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(3):130-140

Amaç:

Bu araştırmanın amacı, koruyucu aile bakımı altında yaşayan ve 6-17 yaşları arasında olan çocukların davranış ve duygusal sorunlarını çoklu bilgi kaynaklarından elde ederek, kurum bakımı altında ve öz ailesi yanında yaşayan çocuklarla karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Kesitsel nitelikteki bu çalışmanın örneklemini, Ankara’da koruyucu aile yanında bakılan 39 çocuk, kurum bakımı altındaki 62 çocuk ve öz ailesi yanında yaşayan 62 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, ailelere “Koruyucu Aile Görüşme Formu", “6-18 Yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği", öğretmenlere “6-18 Yaş Çocuk ve Gençler için Öğretmen Bilgi Formu" ve gençlere “11-18 Yaş Grubu Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği" uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Bakım modellerine göre çocuklarda sorun davranışların görülme sıklığı; öz aile yanında yaşayan çocuklarda %9.7, koruyucu aile yanında yaşayan çocuklarda %12.9, kurum bakımındaki çocuklarda ise %o43.5'dir. Puan ortalamaları karşılaştırıldığında; Toplam Problem puan ortalamasının çocuk yuvası/yetiştirme yurdunda büyüyen çocuklarda koruyucu aile ve de kendi ailesi yanında büyüyen çocuklara göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (P<0.05). Koruyucu aile ve kendi ailesi yanında büyüyen çocukların toplam problem puanı arasında ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir (P>0.05).

Tartışma:

Araştırmamız, kurum bakımının çocukların ruh sağlığı açısından uygun olmadığını, bu sistemden koruyucu aile sistemine geçişin çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini ancak koruyucu ailelerin ve birlikte yaşadıkları çocukların ruh sağlığı açısından desteğe gereksinim duyduklarını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Koruyucu aile, kurum bakımı, çocuk ruh sağlığı