Diğer

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL DESTEK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN UYARLAMA ÇALIŞMASI: FAKTÖR YAPISI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

  • Ilgın Gökler

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(2):90-99

Amaç:

Bu araştırmanın amacı, Çocuklar İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği Türkçe formunun çocuk ve ergenlerde kullanılmak üzere psikometrik özelliklerinin sınanmasıdır.

Yöntem:

Araştırmanın örneklemi 9-17 yaşları arasındaki 358 çocuk ve ergenden oluşmaktadır. Çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak, ölçeğin Türkçe formu faktör yapısı, ölçüt geçerliği, iç tutarlılığı, test tekrar-test, iki-yarım ve madde-toplam güvenirliği açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Elde edilen sonuçlar, Çocuklar İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeğinin, çocuk ve ergenlerde algılanan sosyal desteği ölçmek üzere geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Tartışma:

Bu araştırma, Çocuklar İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeğinin güçlü psikometrik özellikler taşıdığını ve çocuk ve ergenlerde algılanan sosyal desteği ölçmek için uygun bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal desteği değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının olması, hem araştırma hem de psikososyal uygulamalar açısından değer taşımaktadır. Bu ölçeğin kullanımıyla, algılanan sosyal desteğin, stres ve uyum arasındaki aracı rolüne ilişkin varsayımların ve ilgili pek çok araştırma sorusunun çocuk ve ergen evreni için sınanması olanaklı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, çocuk, ergen, değerlendirme