Diğer

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  • Işık KARAKAYA
  • Nursu ÇAKIN MEMİK
  • Belma AĞAOĞLU
  • A. Tamer AKER
  • Şahika G. ŞİŞMANLAR
  • Özlem YILDIZ ÖÇ
  • Ayşen COŞKUN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(3):125-132

Amaç:

Bu çalışmada Çocuk ve Ergenler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE)'nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmada 8-15 yaş arası travmatik yaralanma yaşayan 50 çocuk ve gence "Çocuk ve Ergenler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE), Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG- ŞY) Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eki, Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (ÇTSS-TÖ)" uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Çocuk ve Ergenler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE)'ye göre 34 olgu (%68) şimdiki TSSB tanısı alırken, 9 olgu (%18) geçirilmiş TSSB tanısı almıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı .83 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin toplam puan ile korelasyonları .59 ile .92 arasında değişmiştir. Görüşmeciler arası güvenirlik kappa değerleri ise .63 olarak hesaplanmıştır. İki görüşmeci arasındaki uyum orta derecede bulunmuştur. TSSB-ÖÇE'nin Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG- ŞY) Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eki ile korelasyonu .78 ve Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (ÇTSS-TÖ) ile korelasyonu .72'dir.

Tartışma:

Bu çalışmanın sonuçları TSSB-ÖÇE'nin çocuk ve gençlerde TSSB'yi değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir görüşme ölçeği olduğunu düşündürmüştür. Çalışmanın daha geniş ve farklı travmatik deneyimleri olan gruplarla desteklenmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: TSSB, "çocuk ve gençler için klinisyen tarafından uygulanan TSSB ölçeği", geçerlik, güvenirlik