Diğer

ÇOCUKLAR İÇİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN 8-12 YAŞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

  • Nursu ÇAKIN MEMİK
  • Belma AĞAOĞLU
  • Ayşen COŞKUN
  • Işık KARAKAYA

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(2):87-98

Amaç:

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) 2-18 yaşları arasındaki çocukların fiziksel ve psikososyal yaşantılarını değerlendiren genel bir yaşam kalitesi ölçeğidir. Bu çalışmada ülkemizde ÇİYKÖ’nün 8-12 yaş çocuk formunun geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmamız 334 çocuk ve ebeveynleri ile yapılmıştır. Çocuklar tanılara göre sağlıklı, ivegen hastalığı olan ve süregen hastalığı olan olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. ÇİYKÖ'nin güvenirliği iç tutarlık ve madde-iç tutarlığı ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin geçerliği bilinen grup yöntemiyle sağlıklı, ivegen hastalığı olan ve süregen hastalığı olan grupların ÇİYKÖ puan ortalamaları karşılaştırılarak; morbidite ve hastalık yükü belirteçleriyle ÇİYKÖ puanlarının ilişkileri incelenerek ve çocuk-ebeveyn formları ÇİYKÖ puanları arasındaki korelasyona bakılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmamızda ölçeğin iç tutarlığı çocuk formunda 0.86, ebeveyn formunda 0.88 olarak saptanmıştır. Ebeveynfor- munda kronik hastalık grubunun ölçek puan ortalamaları genel olarak sağlıklı ve akut hastalık gruplarından daha düşük bulunmuştur. Hastalanma ve hastalık yükü belirteçleriyle ÇİYKÖ puanlarının ilişkisi değerlendirildiğinde hem çocuk, hem de ebeveyn formlarında genel olarak ölçek puanları ile birçok hastalık yükü belirteci arasında düşük-orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı, ters orantılı korelasyon saptanmıştır.

Tartışma:

Çalışmanın sonucunda ÇİYKÖ’nün 8-12 yaşlarındaki çocukların yaşam kalitelerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yaşam kalitesi, Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği