Diğer

OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİNİN (ABC) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

  • Türkan YILMAZ IRMAK
  • Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ
  • Arzu AYDIN
  • Oya SORİAS

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(1):13-23

Amaç:

Bu araştırmanın amacı otizmi belirlemeye yönelik bir tarama aracı olan ve 57 maddeden oluşan Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.

Yöntem:

ABC’nin psikometrik özellikleri yaşları 3-15 arasında değişen 479 çocuktan oluşan bir örneklem üzerinde incelenmiştir. Örneklem daha önce otizm tanısı almış 208, zeka geriliği tanısı almış 97 ve hiçbir bozukluğu olmayan 174 çocuktan oluşmuştur.

Sonuçlar:

ABC'nin doğru sınıflama oranının % 88 olduğu bulunmuştur. Ölçekte kesme puanı 39 olarak belirlenmiştir. Güvenirlik bulguları incelendiğinde Cronbach alfa katsayısı ve iki yarım test güvenirliği .92 olarak bulunmuştur. Puanlayıcılar arası güvenirliğe bakıldığında iki öğretmen tarafından bağımsız olarak değerlendirilen 100 çocuk için .86, bir öğretmen ve bir ebeveyn tarafından değerlendirilen 69 çocuk için .59 olduğu bulunmuştur. Araştırmada dışsal ölçütler olarak tanı ve sorunun derecesi kullanılmıştır. Sonuçlar ölçeğin ölçüt geçerliğini destekler niteliktedir.

Tartışma:

Tüm bu bulgular ölçeğin Türkiye için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, zeka geriliği, geçerlik, güvenirlik, Otizm Davranış Kontrol Listesi, ABC