Özgün Araştırma

Psikodramanın Ergenlerde Empati ve Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi

10.4274/tjcamh.galenos.2020.69885

  • Çağlar Şimşek
  • Ebru Yılmaz Yalçınkaya
  • Elif Ardıç
  • Ejder Akgün Yıldırım

Gönderim Tarihi: 14.10.2019 Kabul Tarihi: 20.05.2020 Turk J Child Adolesc Ment Health 2020;27(2):96-101

Amaç:

Bu çalışma, psikodramanın sosyal kaygı ve empati düzeyine etkisini incelemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmanın örneklemini, 13-17 yaş aralığında yer alan dokuz gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Çalışma 05 Mart - 02 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Psikodrama oturumları haftada 2 gün olmak üzere toplamda 10 oturumdan oluşmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Empatik Eğilim Ergen ölçeği ve Sosyal Kaygı ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular:

Sosyal Kaygı ölçeğinden alınan toplam puanlar incelendiğinde, psikodrama öncesi ve sonrası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,029). Empatik Eğilim ölçeğinden alınan toplam puanlar incelendiğinde ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak psikodrama sonrasında Empatik Eğilim ölçeği puan ortlamasında artış olmuştur.

Sonuç:

Psikodrama ergenlerde sosyal kaygının azaltılması ve empatik becerilerin gelişmesinde etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ergenler, sosyal kaygı, empati

Tam Metin (İngilizce)