Diğer

TRAVMA SONRASI BESLENME BOZUKLUĞU; TANIDAN TEDAVİYE

  • Sabrı HERGÜNER
  • Selim GÖKÇE
  • Gülbin GÖKÇAY
  • Ümran TÜZÜN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(1):47-56

Amaç:

Travma sonrası beslenme bozukluğu (TSBB) ağız, yutak ve/veya yemek borusunu etkileyen travmatik olaylardan (ör; boğulma, kusma, şiddetli tıkanma, zorla besleme, reflü ve nazogastrik ya da endotrekeal tüp yerleştirilmesi) sonra gelişen yeme reddi ile karakterizedir. Bu makalede, son yıllarda sıklığı giderek arttığı düşünülen TSBB ile ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir.

Yöntem:

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi beslenme bozuklukları ve TSBB ile ilgili çalışmalar yazından taranmış ve tanımlama, sınıflama, tanı ölçütleri, etyoloji, klinik özellikler, ayırıcı tanı ve tedavi ile ilgili veriler değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Travmatik deneyimleri olan çocukların ancak bir kısmı beslenme sorunları geliştirir. Bu, kaygı ve korkuya daha yatkın ve ağrıya daha hassas olmalarından dolayı olabilir. Söndürme ve kademeli duyarsızlaştırma gibi davranışsal yöntemlerin TSBB tedavisinde etkin olduğu görülmektedir.

Tartışma:

TSBB'nin daha iyi anlaşılması için, bu olguların mizaç özelliklerini, fizyolojik tepkilerini ve kaygı bozuklukları ile birlikteliğini inceleyen ileri araştırmalara gereksinim vardır. Ekip yaklaşımı içinde erken tanı ve müdahale yöntemlerinin uygulanması gerek çocukların gerekse ebeveynlerin yaşam kalitesini arttıracak, ortaya çıkabilecek fizyolojik, psikolojik ve sağlık sorunlarını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bebek, beslenme bozukluğu, çocuk, travma sonrası beslenme bozukluğu, yeme reddi