Diğer

Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Tedavi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi: 18 Aylık İzlem Çalışması

  • Eyüp Sabri ERCAN
  • Ayşe KUTLU
  • Sibel DURAK
  • Ülkü AKYOL ARDIÇ
  • Ülkü DENİZ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(1):21-33

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, yıkıcı davranış bozukluğu tanısı alan çocuklarda kombine tedavi seçeneklerinin etkilerini araştırmaktır.

Yöntem:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi kliniğine başvuruda bulunan 6-13 yaşları arasındaki çocuklardan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu (KOB) tanısı konan 67 çocuk (%55,8) ile DEHB ve Davranım Bozukluğu (DB) tanısı konan 53 çocuk (%44,2) iki görüşmeci tarafından belirlenerek çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmaya alınan olgulardan 6-11 yaş arasındakilere 5mg/gün, 11-13 yaş arasındakilere ise 10mg/gün metilfenidat tedavisi başlanmış ve doz çalışma boyunca düzenlenmiştir. Çalışmadaki 83 olgunun ailesi ebeveyn gruplarına katılırken 37 olgunun ailesi katılmamıştır. Araştırmanın 1.,6.,12.,18. aylarında her iki tedavi grubu Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları için DSM-IV’e dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği, Conners Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği, Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği, Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği-Anne Formu, 4-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği: Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği ve Öğretmen Bilgi Formu ile tekrar değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Kombine tedavi DEHB, KOB ve DB belirtilerini azaltmak için etkili bulundu. Verilerin analizi, aile eğitiminden ziyade ilaç tedavisinin hem belirtilerde hem de anne-çocuk ilişkilerinde iyileşmeye neden olduğunu gösterdi.

Tartışma:

Bu çalışmanın sonuçları, DEHB Olan Çocukların Multimodal Tedavi Çalışmasının (MTA) sonuçları ile uyumlu olarak, DEHB’nun uzun vadeli tedavisinde stimülan ilaç kullanımının rolünün altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, tedavi