Diğer

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Öög) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(Dehb) Birlikteliği ve Kontrol Gruplarının Öög Bataryası ile Belirlenen Profilleri

  • Sevil TURGUT
  • Gülsen ERDEN
  • Sirel KARAKAŞ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(1):13-25

Amaç:

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)'nde duyusal ve algısal süreçlerden öğrenme ve belleğe kadar pek çok bilişsel sürecin bozukluğundan söz edilmekte ve ÖÖG ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) birlikteliği sık gözlenmektedir. Araştırmanın amacı kliniklerde ÖÖG değerlendirmesi yapılırken belirli alt testleri kullanılan ÖÖG Bataryasının tümünü kullanmak ve tüm bataryanın tanı (ÖÖG, ÖÖG+DEHB) ve kontrol gruplarında nasıl bir profil sergilediğini incelemektir.

Yöntem:

Çalışmanın örneklemi bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde Eylül 2006- Aralık 2008 tarihleri arasında DSM-IV ölçütlerine göre ÖÖG veya ÖÖG+DEHB tanısı alan, 1-5. sınıfa giden 78 erkek ile kontrol grubundaki 30 sağlıklı erkek çocuktan oluşmuştur. Araştırmada Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği ile ÖÖG Bataryası uygulanmıştır. Olguların anne/baba ve öğretmenlerine ise “Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Listesi” ve “Yıkıcı Davranım Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Yapılan analizler iki tanı grubunun puanlarının birbirine yakın olduğunu göstermiş; Okuma ve Yazma Testi puanları, sıralama becerisi puanları (alfabenin harfleri, günler-aylar), Gessel Şekilleri puanı ve Saat Çizme Testi puanlarında tanı ve kontrol grubu arasında anlamlı farklar elde edilmiştir. Harris Lateralleşme Testi puanları tanı ve kontrol gruplarında farklılaşmamıştır.

Tartışma:

Araştırmanın sonuçları, öğrenme güçlüğü olan çocukların çok yönlü betimlenmesinde ve ÖÖG tanısının konmasında ÖÖG Bataryasından yararlanılabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), ÖÖG’ ye eşlik eden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ÖÖG bataryası