Diğer

2022 Konu Dizini

Turk J Child Adolesc Ment Health 2022;29(3):0-0

Adli çocuk ve ergen psikiyatrisi/Forensic child and adolescent
psychiatry67
Adli psikiyatri/Forensic psychiatry67
Adölesan/Adolescent152
Aile/Family53
Akademik güdülenme/Academic motivation174
Aleksitimi/Alexithymia29
Alkol/Alcohol53
Anksiyete bozuklukları/Anxiety disorders100, 167
Anksiyete/Anxiety137
Antipsikotik/Antipsychotic41
Aşı/Vaccine159
Atomoksetin/Atomoxetine47
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü/
Union of Medical Specialists Section on Child and Adolescent 
Psychiatry215
Bağımlılık/Addiction53
Bebek yaşam kalitesi/Infant quality of life107
Bebeklik/Infancy107
Benlik saygısı/Self-esteem15, 146
Bilişsel davranışçı terapi/Cognitive behavioral therapy210
Bilişsel hata/Cognitive error75
Bipolar bozukluk/Bipolar disorder 137
COVID-19/COVID-1922, 100
Çocuk psikiyatri/Child psychiatry93
Çocuk psikiyatrisi/Child psychiatry198
Çocuk ve ergen psikiyatrisi/Child and adolescent psychiatry204
Çocuk ve ergen/Child and adolescent100
Çocuk/Child22, 35, 53, 125, 189, 210
Çocukluk çağı ruhsal hastalıkları/Childhood mental illness93
Davranış düzenleme/Behavioral regulation60
DEHB/ADHD47, 93
Delegeler/Delegates215
Depresyon/Depression137, 152, 159
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu/Attention deficit
hyperactivity disorder84, 127, 130, 189
Dikkat eksikliği/Attention deficit130
Dolaylı saldırganlık/Indirect aggression116
Döner kapı fenomeni/Revolving door phenomenon41
Ebeveyn akademik başarı baskısı/Parental pressure for academic 
support174
Ebeveyn akademik başarı desteği/Parental pressure for academic
achievement174
Ebeveyn özellikleri/Parental characteristics29
Ebeveyn reddi/Parental rejection15
Ebeveyn/Parent22
Ebeveyn/Parents152
Egzersiz/Exercise130
Ergen/Adolescence7
Ergen/Adolescent35, 53, 174, 189
Ergenlik/Adolescence116
Ergenlik/Adolescent75
Ergoterapi/Occupational therapy127
Erken başlangıçlı şizofreni/Early onset schizophrenia41
Erteleme/Procrastination146
Fiziksel egzersiz/Physical exercise1
Futbol/Football152
Geçerlilik/Validity7
Güvenirlilik/Reliability7
Hastalık şiddeti/Disease severity41
Hiperaktivite/Hyperactivity130
Hukuk ve mevzuat/Legislation and jurisprudence67
İlaç tedavisi/Drug therapy189
İlişkisel saldırganlık/Relational aggression116
İş birliği/Collaboration60
İş birliğine dayalı ve proaktif çözümler modeli/Collaborative and
proactive solutions model60
Karantina/Quarantine22
Kaygı/Anxiety75, 198
Komorbidite/Comorbidity167
Konsültasyon/Consultation204
Koronavirüs/Coronavirus198
Korpus kallozum agenezisi/Agenesis of the corpus callosum127
Koruyucu ruh sağlığı/Preventive mental health75
Madde/Substance53
Mükemmeliyetçilik/Perfectionism146
Nörobiyoloji/Neurobiology53
Otizm spektrum bozukluğu/Autism spectrum disorder1, 159
Otizm/Autism29
Öz yeterlilik/Self-efficacy15
Özel gereksinim/Special needs35
Pandemi/Pandemic100
PedsQL/PedsQL107
Problem durumu/Problem situation60
Psikiyatri/Psychiatry1
Psikiyatrik başvuru/Psychiatric admission100
Psikoeğitim/Psychoeducation75
Psikolojik semptom/Psychological symptom22
Psikostimülan/Psychostimulant84
Psikotik bozukluklar/Psychotic disorders 137
Rapunzel sendromu/Rapunzel syndrome125
Rehberlik araştırma merkezi/Guidance and research center35
Ruh sağlığı/Mental health137
Ruh sağlığını geliştirici bilgiler/Mental health-promoting
knowledge7
Sağlık ile ilişkili yaşam kalitesi/Health-related quality of life107
Salgın/Outbreak198
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2198
Selektif mutizm/Selective mutism167
Sosyal medya/Social media198
Sosyodemografik özellik/Sociodemographic feature167
Suça sürüklenme/Juvenile delinquency15
Tamamlayıcı ve alternatif tedavi/Complementary and alternative 
medicine159
Tanı gecikmesi/Diagnostic delay29
Tanı/Diagnosis29
Tedavi uyumu/Treatment adherence84
Tik/Tic47
Trikobezoar/Trichobezoar125
Yaşam kalitesi/Quality of life159, 189
Yataklı servis/Inpatient service41
Yatan hasta servisi/Inpatient service204
Yaygın anksiyete bozukluğu/Generalized anxiety disorder210
Yıkıcı davranış/Disruptive behavior15
Yıllık toplantı/Annual meeting215
Yürütücü işlevler/Executive functions130
Zorunlu tedavi programları/Mandatory treatment programs67